Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fox RICHAHD de II. KONING van ENGEL.

gelyk het een' getrouwen onderdaan betaamt, op den' goeden grond van eenig by hem bekend verraad ?

Gaunt.'

Voor zo verre ik deeze zaak heb kunnen doorgronden, dan is het geen ingewortelde haat, maar een dreigend gevaar tegen uw' hoogen perfoon, dat by meent ontdekt te hebben.

K. Richahd.

Doe ben dan (beiden; in onze tegenwoordigheid komen, het een vertoornd aangezicht tegen het ander gericht; Wy zeiven zullen den befchuldiger en den befchuldigden vryelyk hooren fpreeken— Zy zyn beiden zeer oploopende, en vol gram. fchap; in hunne woede doof als de zee; driftig als vuur.

TWEEDE TOONEEL.

Da VÓORIGEN, BoLINGBROKE, Moff. bray.

bolineroke.

Dat eene lange ry jaaren van gelukkige dagen mynen genadigen Opperheer, mynen geliefden Koning te beurt vallen!

M o w b r a f. Dat de eene dag fteeds het geluk van den anderen vergroote; totdat de hemel, hst heilryk lot van de aarde benydende, een' onfterfiyken eertitel aan uwe kroon hecht.

K. R i c h a r d. Wy danken u beiden; fchoon een van u ons enkel zoekt te vleijen, gelyk blykbaar is uit de rede, waarom gy hier verfchynt, te weeten , dat de een den anderen van hoog verraad befchuldigt. Neef

He.

Sluiten