Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIS T O R I E-S F E L. iS3

Hereford, wat hebt gy aan den Hertog van Norfolk,

Thomas Mowbray voor te werpen ?

BoLINGBBOKE.

Vooraf, de hemel zy getuige van myne woorden! (verklaar ik) gekomen te zyn voor uwe Koninglyke tegenwoordigheid, aangefpoord door de liefde van een' getrouw' onderdaan, die tederlyk bezorgd is voor de veiligheid van myn* Vorst, en vry van allen kwaalyk opgevatten haat. —. Vervolgens wend ik my tot u, Thomas Mowbray, en geef wel acht op myne woorden; want hetgeen \& zeggen zal, dat zul myn lichaam hier op aarde verdeedigen, of myne onfterflyke ziel zal zulks in den hemel verantwoorden. Gy zyt een verraader en een trouw.ooze fchelm; te goed (van geboorte) omzulks te zyn, en te ilecbt om langer te ieeven; want, hoe fchooner en helderder de hemel is, hoe affchuwlyker de donkere wolken zyn, die in denzelven dry ven. Nog eens, om deeze befchuldiging meer te verzwaaren, itop ik u den mond met den naam van een' foheimfchen verraader; en wensch, zo het mynen Koning behaagt, dat, éér ik van deeze plaats gaa, myn rechtvaardiglyk ontbloot zwaard mooge beveiligen bstgeen myne tong zegt.

MOWJBIT,

Lasten myne koelzinnige woorden hier myn' yver niet in verdenken brengen ; het is geen rechtsgeding van een' vrouwelyken twist, geen hevig gefchreeuw van twee verbitterde tongen, dat dit gefchil tusfchen ons kan beflechtenhet bloed is nog heet, dat om deeze zaak koud gemaakt moet worden, Echter kan ik my op zulk een taai geduld niet beroemen , dat ik my zou laaten ftillen, en mets daarop antwoorden. Doch voornaamelyk wederhoud my de eerbied voor uwe koninglyke tegenwoordigheid van aan myne vrye redenen den ruimen teugel en fpooren te geeven, die anders te post zouden rennen totdat ik deeze uitdrukkingen N z van

Sluiten