Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 107

K. RlCHARD.

Wat heeft onze Neef te zeggen ten laste van Mowbray? Het moet al eene groote zaak zyn, welke ons zou kunnen beweegen zelfs tot het minite kwaad vermoeden tegen hem.

bolingbroke.

Myn leven zal de waarheid verantwoorden van hetgeen ik gezegd heb Vooreerst; dat Mowbray ï«End Nobels heeft opgenomen onder voorwendfel van leening voo> (het onderhoud van1 de troepen van uwe Majefteit, welke fom hy terug gehouden heeft tot een flecht gebruik als een ffimfche verraader en las.erlyk booswicht Daarenboven zeg ik, en zal het met de wapenen ftaande houden, het zy hier of elders tot aan het einde der landpaa en,die ooit een Engelsen oog aanfchouwd St, dat alle de verraaderyên d,e, geduurende Seeze laatfte agttien jaaren, in dit land gefmeed of eepleegi zyn, van den valfchen Mowbray haaren fer ten oorfprong hebben- Vervolgens zeg ik, en za bv zvn godloos leven aanneemen goed te maal n dafhyde dood van den Hertog van Gloucefter berokkend7 heef. ; dat hy deszelfs hgtgeloovige wanden heeft opgehitst, en dat hy gevolglyk, als een la hartige verraader, deszelfs on chu d.ge ziel door ftroómen bloeds heeft doen u.tvloe.jen; welk

S en als dat van den ofrerenden Abel,zelfs S°de fpraakelooze kuilen der aarde, tot my roept om eene gerechte wraak , en meêdogenloozekafty. dL Die ik , by de roemruchtige waerdrgheid vangmyne Voorvaderen , zweer te zullen volvoeren , of myn leven te verliezen.

K. R 1 c H a r d. , To' welk een' hoogen top klimt zyn ftandvafte moed!Thomas van Norfolk, wat hebt gy hierop te antwoorden?

N3 Mowé

Sluiten