Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JP8 RlCHARD de II KONING van ENGEL.

Mowbray. Ach, dat myn Vont zyne oogen van my afwende, en zyne ooren voor eene korte poos doof doe zyn, totdat ik tot eene fchandvlek van zyn edel bloed zal verhaald hebben, hoe God en de menfchen zulk een' vuilen leugenaar moeten haaten!

K RlCHARD.

Mowbray, onze oogen en onze ooren zyn onpartydig. Schoon hy onze broeder, ja zelfs onze zood en opvolger was, daar hy nu Hechts de zoon van onze Vaders broeder is, doe ik een' eed by onzen ontzaglyken fcepter, dat zelfs die naauwe verwantfchap met ons geheiligd bloed hem geen het minite voorrecht zou geeven, of de onwrikbaar e ftandvafligheid van myn oprecht gemoed partydig maaken. Hy is onze onderdaan, Mowbray, eveneens als gy; fpreek vry uit, en zonder vrees, ik geef u verlof daartoe.

Mowbray. Dan, Bolingbroke, dan liegt gy het uit de diepte van uw hart tot dwars door uwen lasterenden ftrot! Drie vierde deelen, van hetgeen ik voor Calais ontfangen heb, heb ik aan de troepen van zyne Majefteit uitgekeerd; het vierde gedeelte heb i k met ('s Konings) bewilliging (voor my) behouden ; omdat myn Vorst in myne fchuld was wegens het overfchot der groote onkosten van myne reis naar Frankrykom zyne Koningin'af te haaien. Nu, haal vooreerst dien leugen in uwen hals. -— Wat de dood vanGloucelter betreft, ik heb hem niet vermoord; maar, tot myne eigene fchande, myn eed en plicht in dat geval verwaarloosd. War u betreft, edele Lord Lancaster, eerwaerdige Vader van myn' vyand, éénmaal heb ik uw leven laagen gelegd; eene misdaad, die my de ziel doorgriefd heeft; maar, éér ik de laatst voorledene keer het Sacrament gebruikt' heb, heb ik dit aan myn' Biechtvader beleden, en, naauwkeuriglyk volgens zyn bevél, uwe Genade

om

Sluiten