Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I E.S P E L. :ró$

om vergiffenis gefmeekt.die ik ook hoop verkregen te hebben. Dit is myne eenige misdaad; wat de overige befchuldigingen betreft, dezelve ontftaan uit de verbitterdheid van een' deugniet, van eea* trouwloozen en allerontaartifen verraader; dit zal ik met gevaar van myn leven ftoutelyk verdeedigen, en, by wisfeling, werp ik myne handfchoen voor de voeten van deezen verwaanden verraader ;om, zslfs in het beste bloed, dat in zyn boezem huisvest, te betoonen,dat ik een vroom Ridder ben; en om zulks te verhaasten fmeek ik uwe Maje» Heit van gantfchen harte ons een' dag te beftemmen.

K RlCHARD,

Door haat vervoerde Edellieden, laaten wy u tot bedaaren brengen; laat ons deeze gramfchap afwa'fchen zonder bloed te florten;dit is ons voorfchrift, fchoon wy geen lyfarts zyn; ingewortelde haat maakt eene al te diepe infnyding; vergeeft, vergeet, befluit, en maakt eene overeenkomst, onze geneesmeefters zeggen , dat het thans geen bekwaame tyd is om bloed af te tappen. Waarde Oom, laat deeze zaak eindigen , zoals die begonnen is; ik zal den Hertog van Norfolk tot bedaaren (zoeken te) brengen, en gy uw'zoon. Gaunt.

H^t is welvoeglyk voor myne jaaren een vreedemaak^r te zvn Myn zoon, werp de handfchoen van dun Hjrtog van Norfolk weder op den grond.

K. RlCHARD-

En gy, Norfolk, werp ook de zyne neder. Gaunt.

Wanneer, Hendrik, wanneer de gehoorzaam.' heiJ zulks beveelt,-dan behoor ik niet op nieuw te beveelen.

N 4 K< Ri-

Sluiten