Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. SPEL.

201

K. RlCHARD.

Neef Hereford, werp zyne handfchoen neder; wees gy dan de eerfte.

Bolingbroke.

De hemel behoede myne ziel voor zulk eere laaghartige zonde I Zou ik vernederd fchynen in de tegenwoordigheid van myn' Vader, of met een bleek bedelaars gelaat myne eigene grootheid aanklaagen voor deezen vermetelen bloodaart ? I£ér myne tong myne eer zal kwetfen door zulk eene beleedigende zwakheid, of zulke laage taal voort brengen, zullen myne tanden dat fliafsch werk'uig der wederroepende vrees fyn maaien, en he'zt-lve bloedende ui'fpuwen in zyne grootfte oneer, waarop de fchaamte huisvest, (te weeten) in Mow« bray's aangezicht.

(Gaunt vsrtrekt.')

K. R i ch A rd,

Wy zyn niet geboren om te fmeeken maar om te bevoelen, derhalven, naardien wy het vermogen niet hebben om u tot vrienden te maaken, houd u gereed, op ftrafPe van uw leven, om op St. Lam. bertsdag te Coventry te verfchynen. Daar zullen uwe zwaarden en lanfen het zwellend gefchil van uwen ingewortelden haat beflechten. Dewyl wy u niet kunnen doen overeenftammen, zult gy de Gerechtigheid de ridderlyke eer van den over» winnaar zien handhaaven. Lord Marfchalk, beveel onze Herouten van wapenen, dat zy zich gereed houden om deezen huisiyken twist (naai de wetten der Ridderfchap) te beftieren.

N 5 DER-

Sluiten