Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I $ T O R I E.S P E L. 203

mensen; en, fchoon gy nog leeft en adem haalt, gy zyt echter in hem verflagen; gy hebt grootendeels toegeftemd in de dood van uwen Vader, doordien gy dus uwen ongeiukkigen B oadcr ziet derven, die een evenbeeld van uws Vaders leven was; noem dit geen geduld, Gaunt, het is wanhoop. Door te dulden, dat uw Broeder dus vermoord word , toont gy een' gebaanden weg tot (het rooven van) uw leven , en leert den onbarrnhartigen moordenaar hoe hy u verflaan moet. He'geen wy in geringe lieden geduld noemen, is bleeke en kouJe lafhartigheid in edele gemoederen. Wat zal ik zeggen? De beste weg om uw eigen leven te beveiligen is de dood van myn' Gloucefter te w reeken.

Gaunt.

Het is de zaak van God; want Gods fledehouder, zyn afgezant, die voor zyne oo^en gezalfd is, heeft deezen moord veroorzaakt; welke, indien dezelve onrechtvaardig is. God zal wreeken.want ik jmag nooit een' vertoornden arm tegen zyn' Gezalfden Dienaar opligten.

i) e Hertogin.

Voor wien, helaas.' zal ik dan myne klag'en uitftorten ?

Gaunt.

Voor God, den voorvechter en verdeediger der weduwen.

de HertoginWelaan dan, dit zal ik doen. Vaarwel, gryzs Gaunt, vaarwel! Gy gaat naar Coventry om daar onzen Neef Hereford en den bitteren Mowbray te zien vechten. Ach.' mogt het ongelyk myn' Gemaal aangedaan op de punt der lans van Hereford zitten, en dus in de borst van den moordenaar Mowbray inbreeken! Of zo dit hem in den eerllen aanval mislukt, mogt dan de misdaad zo zwaar worden in den boezem van Mowbray, dat die den

lUg

Sluiten