Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20(5 RlCHARD de II. KONING van ENGEL.

gekleed gekomen zyt ? Tegen wien gy komt en wat of uw gefchil is? Spreek naar waarheid' op uwe Ridderfchap, en op uwen eed, zo moet God en uw dappere arm u befchermen!

Mowbray. Myn naam is Thomas Mowbray, Hertog van Norfolk ,• en ik ben hLsr gekomen verbonden door myn' eed, dien God verhoede dat ooit Ridder zou breekenl om beide myne trouw en de waarheid te verdeedigen voor God , voor myn' Koning en voor zyne nakomelingen tegen den Hertog van Hereford die my heeft uitgedaagd; en om hem, met de hu'p' van God, en deezen mynen arm, door het verdeedigen van myzelven, dat by is een verraader tegen God, tegen den Koning, en tegen my • en zo waailyk helpe my God als ik rechtvaardig vecht! (De trompetten blaazen, Bolingbroke de uitdaaser komt gewapend op bet Tooneel.)

K. RlCHARD.

Lord-Maarfchalk, vraag aan gintfchen gewapen» den Ridder, wie hy is , en waarom hy hier is gekomen, dus in volle oorlogsrusting geharnast, en doe hem volgens order , en overetnkomftig met onze wetten de rechtvaardigheid van zyne zaak btësdigen.

Lord-Maarschalk, (tegen Bolingbroke.)

Hoe is uw naam, en waarom zyt gy frer gekomen voor den Koning Richard in het Koninglyk ftrydpcrk? 'Tegen wien komt gy, en wat is'de oorzaak van uw gefchil ? Sareek de waarheid gelyk een vroom Ridder, en zo waarlyk helpe u God!

Bolingbroke. Hendrik van Hereford, Lancafter, en Derby, ben ik die hier gereed ftaa in de wapenen om met de hulp van God en van myn' dappere arm in het ftrydperk te bewyzen aan Thomas Mowbray Hertog van Norfolk, dat by is ten fchelaifche en ge-

vaar.

Sluiten