Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.SPEL. S07

vaatlyke verraader tegen God, tegen den Koning, en tegen my, en zo waarlyk als ik rechtvaardig vecht helpe my God!

Lord-Maarschalk. Laat niemand, op ftrsffe van de dood, zo ftout of vermetel zyn de omheining van het fbydperk aan te raaken, behalven de Maarfchalk en zoda. nige amptenaars, als beftemd zyn om deezen kamp te bellieren.

Bolingbroke, Lord-Maarfchalk , laat my de hand van myn' Vorst kusten, en voor zyne Majelleit myne knie buigen; want Mowbray en ik zyn thans gelyk aan lieden, die gelofte gedaan hebben van eene lange en moeijelyke pelgrimadie te zullen aanvaarden; laat ons derhalven een plegtig affcheid neemen van onze vrienden, en hen een minnelyk vaarwel zeggen.

Lord-Maarschalk. De Uitdaager beveelt zich alleronderdaanigst aan uwe Majefteit; en bid, dat hy uwe Majefleits hand mooge kusfen, en uwe Majefteit vaarwel zeggen.

K, RlCHARD.

Wy zullen afkomen, en hem in onze armen vatten. — Neef van Hereford, indien uwe zaak rechtvaardig is, laat dan uw geluk in dit gevecht ook zodanig zyn! Vaarwel myn bloed, hetwelk, wanneer het heden vergoten word, wy wel moogen befchreijen, maar niet wreeken!

Bolingbroke.

Ach, laat toch uw edel oog geene traan ontheiligen om my indien ik heden doorftoKen word door de lans van Mowbray.' Met 20 veel verzekerdheid als de vlugt is van een' valk tegen een' vogel, zal ik tegen Mowbray ftryden. Myn geliefde Opperheer, ik neem myn affcheid van u, en van u, tnyn edele Neef Aumerle. Niet ziek, fchoon de

dood

Sluiten