Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&o8 RlCHARD öe II.KONING van ENGEL.

dood hiermede gemengd is, maar lustig, jeugdig* en luchtig ademende. —— Ziet, even als op onze Engelfche gattmaalen, bewaar ik het lekkerst tot het laatst om het einde aangenaamst te doen zyn. (tegen Gaunt) En gy, o aardfche oorfprong van myn leven, wiens jeugdige geest in my herleevende my opbeurt om met verdubbelde krachten tereiken naar de overwinning , die my boven het hoofd hangt, verftaal myne wapenen door uwe gebeden, en icherp myne lans door uwe zegeningen, opdat die door den wafchen wapenrok van Mowbray mooge doordringen, en den naam van Jan van Gaunt weder op nieuw blinkende maaken door het dapper gedrag van zyn' zoon!

Gaunt.

De Hemel doe u gelukkig zyn in uwe gonie zaak! Wees fnel in de uitvoering als een bhkiemftraal , en laaten uwe dubbele flagen nog eens verdubbeld als verfchrikkelyke donders nedervilien op den l^elm van uwen boozen en verderliyken vyand. Verhit uw jeugdig bloed, wees dapper, en leef.

Bolingbroke. Dat God en St. George inyna onfchuld begunftigen!

Mowbray. Hoedanig de Hemel of de Fortuin myn lof ook mooge beflisfen, in my zal, in leven of fterven, een edelman gevonden worden, oprecht, vroom, en getrouw aan den troon van Koning Richard. Nooit heeft een gevangen metvrolyker gemoed da ketens van zyne flaaverny afgeworpen, en zyne guldene en onbepaalde vryheid omhelst, dan myne van blydfchap opspringende ziel dit ftrydfeesttegen myn' vyand zal vieren. Groormagtige Opperheer, en gy myne Mede-Pairs , ontfangt uit mynen mond den wensch van vetle gelukkige jaaren; zo luchtig tn biymoedig als naar een baal gaa

naa-

Sluiten