Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. 211

derzien, maar de vreemdelings-paden der balling, fchap bewandelen.

Bolingbroke.

Uw wil gefchiede. Dit moet myn troost zyn, dat dezelfde zon,die u hier verwarmt,ook my zal befchynen, en dat die gulden ftraalen, welken zy u hier verleent, ook op my zullen fchietcn, en myne ballingfchap vergulden.

K. Richard.

Voor u, Norfolk, blyft eene zwaarder ftraf be. fchoren, welke ik met tegenzin over u moet uiffpreeken. De traagvliedende uuren zullen aan het tydeloos beftek van uwe moeijeiyke ballingfchap nimmer een perk zetten. Het hoopeloos woord van „ nimmer terug te keeren" fpreek ik tegen u uit, op ftraffe van de dood.

M o w b r a y.

Een droevig vonnis, myn opperfte Gebieder, en dat ik .in het geheel niet verwachtte uit den mond van uwe Majefteit. Ik had eene betere be. looning dan zo groot eene ramp van in de opene lucht verftoten te worden, verdiend uit uwe Majefteit! handen te ontfangen. Thans moet ik de taal, welke ik veertig jaaren lang geoefend heb, myie Engelfche moedertaal voor eeuwig gaan vergeeten; en van nu af aan is bet gebruik van myne tong niets meer dan dat van eene ontfnaarde viool, of harp; of even als een kunstwerktuig, dat toe • gefloten is, of dat geopend overgegeven word in de handen van een' (man), die hetzelve niet weet te roeren om eenig welklinkend geluid daaruit te trekken. Gy hebt thans myne tong in myn' mond gekerkerd, achter de dubbele flagdeuren van myne tanden en lippen, en de dvraaze, ongevoelige, en onvruchtbaare onkunde is tot cipier aangefteld om haar te bewaaken. Ik ben te oud om op den fchoot Van eene voedfter te kruipen, en te hoog van jaaren aai wedsr een leerling te worden; wat is O a uw

Sluiten