Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B I S T O R I S.S PEL. ai3

verbannen uit dit broos graf van het vleesch, even als dit vleesch nu uit dit land gebannen Is; beken nu uwe verraaderyën , éér gy uit dit Ryk vertrekt; naardien gy eene lange reis gaat aanvaarden, fleep toch den zwaaren last van eene fchuldige ziel niet mede.

Mowbray.

Neen, Bolingbroke; indien ik ooiteen verraader geweest ben, dat dan myn naam uit bet boek des levens uitgewischt worde, en dat ik dan uit den hemel verbannen worde even als uit dit Ryk.' Maar, wat gy zyt weeten de hemel, gy, en ik, en ik vrees, dat de Koning dit maar al tefpoedig met droefheid verneemen zal. Vaarwel, myn Vorst. Nu kan ik op geen' weg misfen dan op den weg naar Engeland; de geheele waereld is tha,jt> myn voetpad.

VYFDE TOONEEL.

K. Richard. Ooml in de fpiegeis van uwe oogen zie ik uw droevig hart; uw treurig gelaat heeft vier jaaren afgerukt van den tyd Her ballingfchap van uwen zoon. (Tegen Bolingbroke.) Wanneer zes vorftige winters zullen verlopen zyn, wees dan weder welkom uit uwe ballingfchap.

Bolingbroke" Welk een lange tyd legt in één woord (opgefloten!) Vier traage winters en vier dartele lenten zyn in één enkel woord begrepen; van zoveel vermogen is de uitfpraak der Koningen.

Gaunt.

Ik dank myn' Vorst, dat hy, my ten gevalle; de ballingfchap van myn' zoon vier jaaren verkort. Maar ik zal weinig voordeel hieruit genieten; want éér de zes jaaren, die hy moet doorbrengen, hunne maanen zullen afgewisfeld hebben, en hunnen O 3 tyd

Sluiten