Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sh RICHARD bi II. KONING vak ENGEL.

tyd geëindigd, zal myne uitgedroogde lamp, en door den tyd verteerd licht zyn uitgebluscht door den ouderdom, en door een' eindeloozen nacht; myn duimgroot waschlichtje zal uitgebrand en vernietigd zyn; en de blinddoekende dood zal my beletten myn' zoon te zien.

K. Richard. Hoe, Oom! Gy kunt immers nog veele jaaren leeven!

Gaunt.

Maar geen oogenbiik, myn Koning, dat gy my kunt fchenken ;gy kunt myne dagen verkorten door droevigen kommer, en my myne nachten ontrukken; maar gy kunt my geen' enkelen morgen geeven; gy kunt den tyd helpen my met ouderdom op te vullen, maar gy kunt geen' rimpel wegens zyne vreemdelingfchap beletten uw woord verzt't hem tot myne dood; maar wanneer ik eens dood ben, kan uw geheel Koningryk myn leven niet weder fcoopen.

K. Richard. Uw zoon is gebannen volgens een ryp beraad; waartoe uwe tong medegeftemd heeft; hoe, zoud gy dan nu onze rechtspleeging willen verkleinen?

Gaunt.

Dingen, die aangenaam zyn van fmaak , zyn aikwyls onaangenaam om te verteeren; ik zou veel liever gewild hebben.dat gy my had doen fpreeken als een' vader. Ach! indien hy een vreemdeling geweest was, en niet myn kind, dan zou ik veel toegeeflyker geweest zyn in het verzachten van zyne misdaad; helaas! ik heb rond gezien, of nieteenigen van de uwen zouden zeggen, dat ik al te geftreng was in het verbannen van myn eigen bloed; maargy (allen) hebt myne onwillige tong de vryheid gelaten om myzelven, myns ondaDks,dit leed aan te doen. Ik heb getracht het verwyt van party.

dig«

Sluiten