Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. ns

digheid te vermyden; en dus heb ik door dit vonnis myn eigen leven ondermynd.

K. Richard. Neef Hereford, vaarwel! en gy, myn Oom, wenscb hem hetzelfde. Wy hebben hem gebannen voor zes jaaren, en hy moet vertrekken.

(De Koning gaat been.)

ZESDE TOONEEL.

Aumerle. Vaarwel, myn Neef; en laat het papier van overal, waar gy u ophoud, ons kennis geeven van hetgeen de perfoonlyke tegenwoordigheid niet doen mag.

Lord-Maarschalk.

ïvlylord, ik neem nog geen affcheid van a; want ik zal u verzeilen zo verre het land (van dit Ryk) zich uitftrekt.

Gaunt.

Ach! waarom fluit gy uwe woorden op, en, waarom beantwoord gy de begroetingen uwer vrienden niet?

Bolingbroke. Ik heb te weinig (woorden) om myn affcheid van u te neemen ;ïchoon ook de tong overboodig ware om my haaren dienst te bewyzen, zou zy nog niet in ftaat zyn om de droefheid van myn hart uit te drukken.

Gaunt.

Uwe droefheid is Hechts een afzyn voor een' tyd.

Bolingbroke. Wanneer de blydfchap verdwenen is, dan is da droefheid voor dien tyd tegenwoordig.

Gaunt.

Wat zyn zes winters P zy zyn ras voorby.

0 4 Be

Sluiten