Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E I S T O R I E.S PEL. si«

van my gekregen hebben ; maar, dewyl dit niet zo was, heeft hy 'er niet één van my gekregenK. Richard. Hy is onze bloedverwant, Neef; maar het is twytelacbtig, wanneer de jaaren hem van zyne ballingfchap zullen terug roepen , of onze bloedverwant dan weder zal keeren om zyne vrienden te bezoeken. Wy zeiven, en Bushy, en Bagot, en Green hebben acht gegeven op zyne beleefd, heid jegens het gemeene volk; hoe hy in hunne ooren fcheen in te dringen met beleefde en gemeenzaame minzaamheid; welk eene achting hy betoonde aan flaaven; geringe kunftenaars ftree» lende met de listige kunst van een' glimlach, en zich vertoonende alsof hy zyn lot geduldiglyk leed, om als het ware, hunne genegenheid met zich in zyne ballingfchap te neemen. Hy nam zyne muts ■f voor een oefterwyf. Een paar karrelieden wenschten: ,, God geeve hem voorfpoed! " en kreegen eene kniebuiging van hem tot belooning, gepaard met de woorden: „ Ik dank u, myns „ landzaaten, myne genegen vrienden!" -—oEven alsof ons Engeland by terugkeering het zy. ne was, en hy de naafte hoop van ,onze onderdaanen.

G r e e h«

Wel nu, hy is vertrokken, en met hem deeze gedachten. —— Thans, myn Koning, moeten 'er middelen in het werk gefteld worden tegen de Rebellen, die in Ierland opgeftaan zyn;éér meerdere ruimte van tyd hen meerdere gelegenheid verfchaft om hun voordeel te bevorderen, en het verlies van uwe Majefteit te vergrooten.

K. RlCHARB.

Wy zullen in eigen' perfoon deezen oorlog gaan voeren; en, naardien onze kisten, door eene al te groote hofhouding, en door vrygeevige milddadig, heid, een weinig ligt geworden zyn, vinden wy

ons

Sluiten