Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. 2t5

Gaunt.

6 Neen ; gy fterft, offchoon ik zieker ben (dan gy).

K. Richard. Ik ben gesond, ik leef, en zie u ziek. Gaunt.

Hy , die my gefchapen heeft, weet, dat ik u ziek zie. Ik zelf ben ziek, maar ik zie u insgelyks ziek. Uw doodbed is niet kleinder dan het land, waarin uw goede naam ziek legt, en gy.al te zorgelooze Iyder , gy geeft uw gezalfd lichaam, over aan die geneesrneefters, welken u eerst ziek gemaakt hebben. Duizenden van vleijers zitten in uwe kroon, wier omtrek niet grooter is dan uw hoofd; en uw verlies in een zo klein beftek beflo. ten is echter niet geringer dan uw land. o Had uw Grootvader met een propheetisch oog moogen zien hoe zyns zoons zoon zyne zoonen zou uitroeijen, hy zou uwe eigene fchande buiten uwe magt gefield hebben, door u vóór uwe aanftelling af te zetten, u, die thans aangefteld zyt om u zelveh af te zetten. Ja, Neef, fchoon gy beheerfcher waart van de gantfche waereld, dan zou het nog fchande zyn dit land te verpachten ; maar daar gy voor uwe waereld niets meer bezit dan dit land, is het nu geene dubbele fchande het deeze fchande aan te doen ?Gy zyt niets anders dan landheer van Engeland, en niet Koning; uw waare ftaat is een ftaat van flaaverny onder de wetten (van anderen,) en gy. . . .

K. R icha rö. . . .

Èn gy, gy zyt een maanzieke en krankzinnige zot, die u veel laat voorftaan op het voorrecht van eene yle koorts, en u verftout om met uwe yskoude vermaaningen onze wangen bleek te maaken; door krankzinnige woede ons kouinglyk bloed uit deszelfs aangeborene zitplaats verbannende. ('K Smeer) by de koninglyke majefteit van onze" p troon t

Sluiten