Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. SPEL. 23

fchuddenjde gekneusde vleugelen van ons kwynend Vaderland weder uitfpreiden ; de gefchandvlekte kroon weder van de verpanding inlosfen; het Hof afveegen, dat het goud van onzen fcepter bedekt, en maaken dat de Koninglyke Majefteit zich in haaren eigen' luister vertoont, vertrekt dan met my te post naar Ravenspurg; maar zo gy bezwykt, sn vreest dit te doen, blyft dan hier, maar houd het geheim, en ik zal alleen gaan.

Ross.

Te paard , te paard; ftel twyfelingen voor aan hen, die bevreesd zyn.

WllLODOHBÏ.

Houd myn paard het uit dan zal ik de eerfte daar zyn.

VYFDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Paleis van den Koning. L)i Koningin,Bush*, Bagot.

B u s h t.

' Mevrouw, uwe Majefteit is veelte droevig; gy hebt beloofd , toen gy van den Koning affcheid genomen hebt, dat gy alle zelfkwellende zwaarmoedigheid zoud afleggen , en vrolyk van gemoed blyven.

De Koningin. Dit heb ik gedaan om den Koning te voldoen; maar zal ik my zelve voldoen, dan kan ik dit niet nakomen; en echter weet ik geene rede, waarom ik zodanig een' gast als de droefheid is zou huisvesten , dan dat ik affcheid heb moeten neemen van een' zo geliefden gast als myn geliefde Richard is. Desniettegenftaande verbeeld ikmy, dat eene

p 5 m

Sluiten