Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE'SPEL. 2*7

de Koningin. Met oorlogstekenen om zyn' bejaarden nek; helaas ' kommerlyke zorg is in zyn aangezicht te leezen! Ach! Oom, om 's Hemels wil (preek toch troostelyke woorden.

Y 0 R ic.

Indien ik dit deed, dan zou ik myne gedachten beliegen, troost is nergens dan in den hemel, en wy zyn hier op aarde , daar niets huisvest dan kruis , zorg, en droefheid. Uw man is gegaan om (zyne bezittingen) verre van hier te behouden, terwyl een ander komt, en hem thuis van dezelve berooft. Hy heeft my hier gelaten om dit land te onderfteunen ; my, die verzwakt door ouderdom naauwlyks my zeiven kan onderfteunen. Nu komen de droevige uuren , die zyne buitenfpoorigheden hem veroorzaakt hebben ; nu zal hy de vrienden, leeren kennen , die hem fteeds gevleid hebben. . (Een der dienaars van den Hertog van Tork komt op het tooneel.)

de Dienaar. Mylord, uw zoon was reeds vertrokken , éér ik kwam.

York.

Was hy? —Wel zo — laat een ieder dan gaan,

waarheenen hy wil! De Adel is gevlucht, de

Gemeente is koud, en zal vrees ik ter begunftiging van Hereford een* opftand verwekken. Spoed u naar Plashie , naar myne Zuster Gloucester; verzoek haar, dat zy my terftond duizend ponden fter. ling bezorgt j zie daar is myn zegelring.

de Dienaar.

Mylord, ik had vergeten u te zeggen , dat ik, onderdaags daar voorby komende, naar Mevrouw gevraagd heb ; maar ik zou u bedroeven, zo ik het overige verhaalde.

York.

Wat is dat?

be

Sluiten