Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.SP EL. *j»

AGTSTE TOONEEL,

BüSHT, BAOOT, GtEBK.

Bosht.

De wind is goed om nieuwstydingen naar Ier» land over te brengen, maar niet om die vandaar terug te ontfangen. Het is ons onmooglyk eene magt op de been te brengen, die overeenkomfttg is met die van den vyand.

Green.

Daarenboven is de nabybeid van onze genegenheid tot den Koning zeer naby aan den haat van hen, die hem niet genegen zyn. , Bagot.

En die zyn de weifelende leden der Gemeente, welker genegenheid in hunne beurs gelegen is; en hy, die dezelve ledig -maakt, vult naar evenredigheid hunne harten met een' doodelyken haat. B u s h y.

Waarin de Koning over bet algemeen verval-, len is.

Ba got.

En wy insgelyks, indien het vonnis van hen afhangt; omdat wy den Koning altoos verzeld hebben.

Green.

Ik zal myne toevlucht neemen naar het Kafteel van Briftol, de Graaf van Wiltsbire is reeds daar.

B u s h y.

Ik zal met u derwaarts gaan; want de verbitterde Gemeente zal ons van weinig dienst zyn, dan dat zy ons als onwaerdige honden van een fcheuren; (tegen Bagot.) Gaat gy met ons.

B a o o t.

Neen , ik gaa naar zyne Majefteit in Ierland,

Vaart

Sluiten