Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. S45

gy nu omdat de gezalfde Koning niet hier is ?Neen> dwaaze jongeling, de Koning is nog hier gebleven, en zyn magt berust in myn* getrouwen boezem. Indien ik nog heden bezitter was van zulk jeugdig en driftig bloed, als ten tyde, toen de braave Gaunt, uw Vader, en ik , den zwarten Prins, dien jongen Mars onder de krygslieden, uit de gelederen van veele duizenden van Franfchen reddeden; o hoe fehielvk zou dan deeze myn arm, die nu door da jicht geboeid is, u kastyden, en uwe misdaad naar behooren ftraffen.

Bolingbroke. Myn genadige Oom, geef my kennis van myne misdaad; hoedanig derzelver ftaat is, en waarin ik misdaan heb?

York.

Dezelve is in den allerflechtften ftaat, te weeten van ongehoorzaamheid , en vervloekt verraad. Gy zyt een gebannen man, en gy zyt hier gekomen , vóór dat uw tyd geëindigd was, met uitdaagende wapenen tegen uwen wettigen Opperheer. Bolingbroke.

Toen ik gebannen wierd, wierd ik gebannen als Hereford; maar nu ik terug kom, kom ik terug alg Lancaster. En , edele Oom , ik bid uwe Genade, befchouw toch myn ongelyk met een onpartydig oog .' Gy zyt myn Vader; want in u zie ik den eryzen Gaunt herleeven; wel dan, myn Vader , kunt gy dulden, dat ik zou veroordeeld blyven als een zwervende balling; dat myne koninglyke voorrechten met geweld my ontrukt zouden worden, en weggegeven aan uit niets voortgekomen fchepfelen? Waar voor ben ik dan geboren ? Zo wel als de Koning myn Neef Koning van Engeland is,ben ik Hertog van Lancaster. Gyhebt een' zoon, Aumerle, myn edele bloedverwant; indien gy eerst geftorven waart, en hy dus onderdrukt was geworden, dan zou hy ii zyn' Oom Gaunt een' Vader gevon.

Q 3 deta

Sluiten