Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»45 RICHARD de li; KONING van ENGEL,

den nebben , die zicb zyn ongelyk zou aangetrokken , en het rot het uiterfte toe gewroken hebben. Men belet my nyne goederen op te eifchen, en echter gewfeu. r-.yne open brieven my het recht daar toe; myns Vaders goederen zyn allen opgeligt en vnkoeht, en detze zyn even als al het andere tot een kwaad gebru k befteed. Wat wilt gy nu dar ik doen za: ï Ik ben een onderdaan , en beroep *)y op h-t Gerecht: men weigert my voorfpraaken, dus ben tk genood?aakt om in eigen' perfoon mynen eilcb op myn wettig en vry erfgoed te doen gelden.

northumberland'

De edele Hertog i6 al ie zeer beleedigd geworden Ross.

üet ftaat aan Uwe Genade hem recht te doen.

WlLLOUGHBT.

geworden ele" ^ d°°r Zy"6 bezittin8en Sr00t , . Vork. Mylords van Engeland, laat my dit aan u zeggen: Ik ben gevoelig geweest over het ongelyk van myn* Neef en ,k heb alles in het werk gefteld om hem recht te doen wedervaaren. Maar, dus in uittartende wapenen te verfchynen, zyn eigen kampvechter te zyn, zich door het zwaard een'weg tebaanen, recht door onrecht te willen verkrygen, dat mag niet weezen; en gylieden, die hem in dit geval oyitaat, bemint het oproer, en zyt oproermaakers. r» i, r orthumberland. De edele Hertog heeft gezworen, dat hy enkel om het zyne gekomen is; en,om de billykheid van deeze zaak hebben wy allen plegtiglyk gezworen hem re zullen helpen; en laat hy, die deezen eed verbreekt, nooit zaligheid hebben!

York.

Wei , wel .' Ik voorzie reeds den uitflag va» deeze wapenen fik ben genoodzaakt te bekennen, «at ik het niet beletten kan, dewyl myne magt gering

Sluiten