Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250 RICHARD de* II. KONING van ENGEL.

myne bosfchen nedergehouwen, myn wapenfchild van voor myne eigen venfteren weggerukr, myne zinfpreuk doorgeftreken, en my geen ander teken overgelaten om myn' adel aan te toonen, dan het gevoelen der menfchen, en het bloed, dat in myne aderen leeft.

Dit, en nog meer, ja, nog wel tweemaal meer dan dit heeft u doodfchuldig gemaakt. ——• (Tegen de Bedienden.) Geeft hen over ter uitvoering (van het vonnis) in de handen, van de dood, B u s h v.

De flag der dood is my veel meer welkom dan de komst van Bolingbroke in Engeland. — Mylords, vaartwel.

Green.

Myne hoop is, dat de Hemel onze zielen zal ontfangen, en de onrechtvaardigen met de helfche ftraffen pynigen.

Bolingbroke.

Mylord'Northumberland , draag gy zorg,'dat men fpoed met hen maake. —— (Tegen Tork.) Oom, gy hebt my gezegd, dat de Koningin in uw huis was; om'sHemels wil, draag toch zorg, dat zy wel behandeld worde; zeg haar, dat ik my op het minzaamst in haare gunst beveel; en draag vooral zorg, dat gy haar van mynentwege begroet. York.

Ik heb een' van myne Edellieden met een' brief afgezonden om haar van uwe genegenheid te verzekeren.

Bolingbroke. Ik dank u waarde Oom. —» Kom , Mylords,

linten wygaan, om Glendower en zyne medeftanders te befiryden, wy hebben nog een weinig werk te doen, en dan zullen wy heilig - avond houden.

TWEE-

Sluiten