Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asa RICHARD de II. KONING van ENGEL.

toebrenge aan de haaters van uwen Koning. Spot niet met myne buitenfpoorige bezweering, Mylords: deeze aarde zal daar aan gevoelig zyn, en deeze fleenen zullen gewapende mannen worden, éér hun geboren Koning zal bokken onder de fchandelyke wapenen der wederfpannelingen.

Carlisle. Vrees niet, myn Vorst, die magt, welke u Koi ning gemaakt heeft, is in ftaat om u Koning te doen blyven in fpyt van hen allen. De middelen, die de hemel ons aan de hand geeft, mosten aangeno. men, en niet verwaarloosd worden; want, indien de h'emel (helpen) wilde,en wy wilden zyn aanbod niet aanneemen, dan zouden wy de middelen ter onzer byftand en herftelling bygebragt van de hand wyzen.

Aumerle.

Hy wil zegcen, myn Koning, dat wy te achteloos zyn, terwyl Bolingbioke door onze zorgeloosheid in g'etal en magt groot word.

K. Richard.

Ontroostbaare Neef, weet gy niet,dat wanneer het onderzoekend oog van den hemel achter ons halfrond verborgen is, en de onderfte waereld be« fchynt, dat dan dieven en roovers ongezien overal omzwerven, en bloeddorftiglyk allerhande rnoorderyen en euveldaaden pleegen. Maar, wanneer het van onder deezen aardkloot de fiere kruinen van de oostelyke pynboomen verguld, en zyn licht doet ftraalen in de fpelonken der misdaadigen, dat dan moordenaars, verraaders , en andere doemwaerdige zondaars , wanneer het kleed van den nacht van haare rugeen is afgetrokken . naakt en bloot ftaan, e;i voor zichzelven beeven? Even zo zal deeze dief, deeze verraader Bolingbroke, die in de duisternis van den nacht hier heeft omgezworven allen den tyd j dat wy ons by de Tegenvoeters hebben opgekou'den , wanneer by ons in ons Oosten op onzen

troon

Sluiten