Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I E.S PEL. 253

troon zal zien verfchynen.zyn verraad op zyn aangezicht voelen bloozen, niet in ftaat om het daglicht te verdraagen , maar, voor zichzelven bevreesd, beeven over zyne misdaad. Al het water van de woeste zee is niet in ftaat om de geheiligde olie van het hoofd van een' gezalfden Koning af te wasfchen; geene ftera van aardfche menfchen kan den Gezant afzetten , dien God verkozen heeft. Tegen eiken man , dien Bolingbroke opgerokkend heeft om tegen onze guldene Kroon het fcherp zwaard op te vatten , heeft God in zynen dienst ter hulp van zyn' gezalfden Richard een' luisterry» ken Engel , en wanneer Engelen ftryden moeten zwakke menfchen vallen, want God handhaaft fteeds zyne rechten.

DERDE TOONEEL.

de Voorigsn, Salisbury.

K. Richard. Welkom, Mylord, hoeverre hier van daan legt nwe magt?

Salisbury. Niet nader, genadige Vorst, en ook niet verder af dan deeze zwakke arm zich uitftrekt; mistroostigheid beftuurt myne tong, en laat my geene andere woorden fpreeken dan die der wanhoop. Ik vrees, myn Koning, dat één dag te laat allen uwe gelukkige dagen beneveld heeft, o Dat gy den dag van gisteren kond terug roepen, en den tyd gebie den weder te keeren! Dan zoud gy twaalfduizend ftrydbaare mannen hebben. Maar. helaas! deeze dag , deeze enkele dag, werpt ongelukkig'yk uwe blydfchap, uwe vrienden , uw geluk, en uwen ftaat omverre. Want allen de Wallifchers hoorende,

dat

Sluiten