Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. SP EL, 2$$

K. RlCHAftD.

Myn oor fs open, en myn hart bereid; bet ergfle, dat gymy ontdekken kunt, is Hechts aardsch verlies. Zo gy my komt zeggen, dat myn Koningryk vertoren is; wel nu, het was alle myne zorg,en welk een verlies is het van zorg ontheven te worden? Tracht Bolingbroke zo groot te zyn als wy? Grooter zal hy nooit zyn; dient hy God, wy zullen ook God dienen, en dus zyn medege. noot zyn. Staan onze onderdaanen tegen ons op? Dat kunnen wy niet verhoeden; zy breeken haare getrouwheid jegens God zowel als jegens ons. Roep vry elende, verwoefring, verval, verlies, en ondergang; het ergfte is de dood, en de dooi moet ook eens haaren tyd hebben.

SCROOÏ.

Ik ben verblyd, dat uwe Majefteit zo wel gewapend is om de tyding der tegenfpoeden aan te hooren. Even gelyk een ontydige ftormachtige dag de zitverklaare rivieren haare oevers doet verzwelgen, alsof de geheele waereld in traanen verfmolt, zoverre boven haare paaien gaat de woede van Bolingbroke, uw bevreesd land geheel met hard blinkend, ftaal bedekkende, en met harten nog harder dan ftaal. Grysbaardige mannen heb. ben ;hunne dunhaairige hoofdfchedels gewapend tegen uwe Majefteit; kinderen met vrouwelyke ftemmen yveren om ftryd om trots te fpresken en fluiten hunne zwakke vrouwachtige leden" in ftyvezwaare wapenen tegen uwe kroon. De Geef. telyken zeiven "eeren hunne boogen van dubbel, doodelyk taxishout tegen uwen ftaat fpannen. Zelfs de fpinnende vrouwen bandelen roeftige hellebaarden. Beiden jongen en ouden fpannen te zaamen tegen uwen zetel, en alles gaat nog veel erger dan ik het vernaaien kan.

K. Richard.

o Veel te goed, veel te goed verhaalt gy eere

zo

Sluiten