Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ièe> RICHARD de II. KONING van ENGEL.

VYFDE TOONEEL.

. Het Tooneel verbeeld de Legerplaats van B»> lingbroke by Flint.

Bolingbïoke, York, NorThumbek» land, en Gevolg.

(Met flaande trommelen en vliegende vaandels.")

Bolingbroke. Zodat deeze kondfchap ons bericht geeft, dat de Wallifchers verftrooid zyn, en dat Salisbury naar den Koning gegaan is, die onlangs op deeze kust met eenige vertrouwde vrienden in ftilte geland is.

northumberland.

Dit is eene zekere en waare tyding, dat Richard niet verre .van hier zyne fcbuiJplaats genomen heeft.

York.

Het zou Mylord Northumberland, dunkt my, niet kwaalyk voegen te zeggen, Koning Richard. Ach.' welk een droevige dag,wanneer een gehei. hgde Koning genoodzaakt is eene fcbuiJplaats te zoeken!

Nto rthumbeiland.

Uwe Genade neemt dit kwaalyk op; ik heb al* leen kortheidshalve zyn* titel achtergelaten. York.

De tyden zyn 'er geweest, dat, wanneer gy zo kort had willen zyn met hem, hy ook kort geweest zou zyn met u, en u.de geheele,lengte van het hoofd korter zou gemaakt henben.

Bolingbroke.

Neem niet verder kwaalyk, waarde Oom, dan gy daaitoe rede hc-bt.

York,

Sluiten