Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ifo RICHARD ds II. KONING yju» ENGEL.'

"lyk zyn. Terwyl gy beiden n» uwe bezigheid hebt, zal ik het fchadelyk onkruid gaan uitroeijen, dat zonder ivoordeel de vruchtbaarheid van den grond aan nuttige planten onttrekt.

Een Die haak. Waarom zouden wy, in den omtrek van een' tuin, geregelde wetten , en gebruiken, en eene juiste evenredigheid in acht neemen , en dus als in het klein een' welgeflelden ftaat vertoonen? Daar onze door de zee omringde tuin, ons geheele land, vol onkruid is,daar zyne fchoonfte bloemen verflikt, zyne vrucbtboomen onbefnoeid, zyne omheiningen verwoest;en zyne wandelwegen in wanorde zyn, en daar nuttige kruiden krielen van vernielende rypen.

Tuinier.

Zwyg ftil- Hy, die deeze ongeregelde lente dus heeft laaten geworden, is nu zelf ooggetuige geweest van den afval der bladen; het onkruid,dat onder zyne wyd uitgefpreide takken eene fchuilplaats vond, en dat, hem uitzuigende,hem fcheen op te houden; is uitgeroeid met wortel en al door Bolingbroke. te weeten, de Graaf van Wiltshire , Bushy, en Green.

Dienaar. Hoe, zyn zy dood ?

Tuinier.

Zy zyn dood, en Bolingbroke heeft zich meester gemaakt van den onachtzaamen Koning. Hoe jammer is het, dat hy zyn land niet zo zuiver en geregeld gehouden heeft als wy deezen tuin doen, wy fhyden fomtyds de baften van onze vruchtbooBien in,dewyl zy anders door overmaat van lappen te weelig wordende, door dien overvloed zichzelven zouden bederven; indien hy ook zo gedaan had met die mannen, die al te groot wierden , dan zouden zy nog leeven om vruchten te draagen, die hy gefmaakt zou hebben, te weeten, de vruchten

van

Sluiten