Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.SPÉL, 271

van hunnen plicht. Wy fnyden alle overtollige takken weg, opdat de vruchtdraagende in het Ieven moogen blyven, [indien hy dit ook gedaan had, dan zou hy nog de kroon draagen, welke achteloosheid en ledigheid hem nu van het hoofei ftooten.

Dienaar. Hoe, denkt gy da», dat de Koning zal afgezet worden ?

Tuinier.

Onderdrukt is by reeds, en afgezet zal hy waar» fchynlyk worden. Gisteren avond zyn 'er brieven gekomen aan een' boezemvriend van den Hertog van York, die kwaade tyding behelzen.

De Koningin, {tevoorfcbynkomende.)

Langer te zwygen zou my doodeiylc benaauwd maaken. Gy evenbeeld van Adam,die hier gefield zyt om deezen hof te beplanten , hoe durft uwe tong dit onaangenaam nieuws voortbrengen»Welk eene Eva, of welk eene flang heeft u aangehitst om een' tweeden val van den (gedoemden mensen te maaken^? Waarom zegt gy, dat Koning Richard zal afgezet worden? Durft gy, gy, die Hechts een weinig beter zyt dan het flof der aarde, zynen val voorfpellen? Zeg my, waar, wanneer, en hoe hebt gy deeze kwaade tyding vernomen? Spreek, onbefenaamde!

Tuinier. Vergeef het my, Mevrouw, het is waarlyk geene vreugd voor my, deeze tyding te moeten melden ; maar echter is hetgeen ,ik zeg de waarheid. Koning Richard is in het magtig geweld van Bolingbroke; hun beider lot is in de fchaal gelegd; in de fchaal van uwen Echtgenoot legt niets dan hy zelf, en eenige nietige beuzelingen, die hem flechts lig* ter maaken; en in de fchaal van den vermoogenden Bolingbroke leggen, behalven hy zelf, allen de Pairs van Engeland, en doer dat overwigt doet hy Koning

Sluiten