Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. 273

VIERDE BEDRYF,

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is te Londen, in bet Parlementsbuis.

Bolingbroke, Aumerle, Northumberland, Percy, FitzWater.Sur. ry, de Bisfcbop van Carlisl e ,deAbt van Westminster,Heraut, Gerechtsdienaars met Bagot.

Boltngbroke. {tegen de Gerechtsdienaars.)

Brengt Bagot voor. (Tegen Bagot) Spreek nu vryelyk uit. Wat weet gy van da dood van den edelen Gloucefter? Wie heeft die bewerkt by den Koning, en wie heeft de bloedige daad van zy» ontydig fterven uitvevoerd ?

Bagot.

Laat Lord Aumerle dan tegen my over gefteld worden.

Bolingbroke. Neef, treed toe, en zie dien man aan. Bagot.

Mylord Aumerle, ik weet, dat uweftoutmoedi. ge tong het zich tot fchande zou rekenen te lochenen, hetgeen zy eens gezegd heeft. In dien droe» vigen tyd, toen Gloucefter's dood beraamd wierd, heb ik u hooren zeggen: „ Is myn arm niet lang „ genoeg, dat die van het gerust Engelsch Hof „ zou kunnen reiken tot Calais en tot aan het „ hoofd van myn' Oom?" Ook heb ik u ten dien tyd onder veele andere redenen hooren zeggen: „ Ik zou liever een gefchenk van honderdduizend „ Kroonen van de hand wyzen, dan toeftaan, dat M Bolingbroke in Engeland terug gwoepe» wierd.** $ En

Sluiten