Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a?5 RICHARD de II. KONING va» ENGEL,

S urry.

Het is zo valsch , (dit zweer ik) by den Hemel, als de Hemel zelf waarachtig is.

Fitzwater. Gy liegt, Surry.

Sürrv.

' Eerlooze jongen, deeze leugen zal zó zwaar op myn zwaard leggen , dat hetzelve wraak op wraak zal voortbrengen , totdat gy de leugenftraffer, met dien leugen, zo gerust in de aarde zult leggen als uws Vaders bekkeneel. Ten bewyze, werp ik hier bet pand van myne eer neder, aanvaard dit tot den tweeftryd, zo gy durft.

Fitzwater. Hoe noodeloos fpoort gy een paard aan, dat gaarne vooruit wil! Zo wel als ik durf eeten of drinken, of ademen, of leeven, zo wel durf ik Surry in eene woeftyn afwachten , en fpuwen hem in het aangezicht, en zeggen tegen hem: Gy liegt, en liegt, en liegt het nogmaals. Daar is myn onderpand, dat ik u ten ftrengfte ftraffen zal. Aumerle is fchuldig aan de zaak, waarvan ik hem befchuldig, zo waarlyk als ik hoop geluk en voorfpoed te zullen hebben in deeze (voor my nog) nieuwe waereld. Daarenboven heb ik zelf den gebannen Norfolk hooren zeggen j dat gy, Aumerle, twee van uwe dienaars naar Calais gezonden hebt, om den edelen Hertog daar te vermoorden.

A u m e r le.

Is hier niet één braaf Chriften, die my zy» pand vertrouwt, dat Norfolk liegt; daar legt myne handfchoen, ten onderpand, dat ik het hem bewy zen zal, indien by mag terug geroepen worden. Bolingbroke. A'len deeze gefchillen zullen onbeflist blyven totdat Norfolk terug geroepen is; want hy zal terug geroepen worden; en, fchoon hy myn vyand is.

Sluiten