Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s78 RICHARD de II. KONINGvar EN GEL.

Bolihbbfoie. In Gods naam, ik zal dan den troon beklimmen.

Carltsle. Neen, dat verhoede God! Hpe kwaalyk my ook .mooge afgenomen worden hetgeen ik in deeze uwe Vorftelyke tegenwoordigheid zeggen zal, betaamt het my echter de waarheid te fpreeken. Gave God, dat 'er in deeze edele vergadering één gevonden wierd edel genoeg om een onpartydig rechter te zyn over den edelen Richard ; dan zou wasre edelmoedigheid hem een affchrik doen krygen van eene zo groote onrechtvaardigheid. Welk onderdaan mas een vonnis vellen over zyn' Koning? En wie zit hier, die geen onderdaan is van Koning Richard? Men veroordeelt geene misdaadigers, of zy zyn dflarhy tegenwoordig, hoe klaarblykelyk ook hun. ne fchuld mooge zyn; en zal bet Afbeeldfel van de Goddelyke Majefteit, Gods Veldheer, Stedehouder, en verkozen Afgezant, gezalfd, gekroond, en hier, zedert zo veele jaaren, geveftigd, gevonnisd worden door zyne onderdaanen, en lieden van geringer' ftaat dan hy, zonder dat hy zelf daarby tegenwoordig is? Dit verhoede God, dat verlichte «emchen in een Chriftenland zulk eene baatelyke, affcbuwlyke, en fchandelyke daad zouden pleegen. Ik fpreek tegen onderdaanen; en als een onderdaan , die door den Hemel daartoe aangefpoord word . fpreek ik dus ftoutelyk voor hunnen en mynen Koning. Mylord van Hereford , hier tegenwoordig , dien gy Koning noemt, is een trouwlooze verraader tegen den Koning van den ftouten Heretord. En, zo gy hem tot Koning kroont,laat ik o dan dit voorfpellen; Het Engelsch bloed zal den grond (van Engeland) vet mesten, en de nakomelingen zullen zuchten om deeze misdaad. De vreede zal rusten by de Turken en Ongeloovigen, en in dit verblyf van vreede zullen, door inlandfche

oor-

Sluiten