Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2$6 RICHAHD de II. KONING van ENGEL.

Bolingbroke. (tegen de Hovelingen). Laaten fommigen van u hem naar den Tower mede neemen.

K. Richard. Wel gezegd, medeneemen.' ■ < ■ Gy zyt allen medeneemers, die dus behendiglyk u zeiven weet te'verheffen door den val van een' wettigen KoBing.

(Hy vertrekt.) Bolingbroke. Wy Hellen onze plegtige krooning vast op den aanflaanden woensdag; Mylords, houd u gereed tegen dien tyd; dit zy zo; maakt, dat gy allen dan daar zyt. (Zy vertrekken allen, bebalven de Ëisfcbop van Carlisle, den Abt van Westminjltr, en Aumerle.)

VIERDE TOONEEL.

De Bisfibop van Carlisle, de Abt van Westminster, Aumerle.

Dé Abt.

Welk een akelig fchouwfpel hebben wy hier gezien l

Ca r l i s l e. De akeligheid zal nog eerst komen ; kinderen, die nog niet geboren zyn, zullen deezen dag gevoelen zo fcherp ais een doorn.

Aumerle. Gy heilige Mannen , is 'er geen middel om het Ryk vin die verderflyken ramp te bevryden? De Abt.

Eér ik hierover rechtuit myne gedachten zeg, zult gy het H. Sacrament daarop moeten gebruiken, datgy niet alleen myn voorneemen (in uwen

boe-

Sluiten