Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I E.S P E L. 28$

weest fs, waaruit wy ontwaakt zynde door de waar heid geleerd worden , dat wy wezentlyk niets anders zyn dan hetgeen wy tegenwoordig zyn. Myne waard te, ik ben 1hans een eigen broeder van het droevig noodlot; tn ik zal tot myne dood toe in een verbond met hetzelve ftaan. Spoed u naar Frankryk.en fluit u daar in het een of ander kloofter op; ons heilig leven moet ons in de toekomende waereld de kroon doen verkrygen , welke wy door onze zondige uuren verloren hebben.

D ji Koning, in Hoe, is myn Richard zowel van gemoed als van gedaante veranderd en verzwakt? Heeft Bolingbroke uwe zielsvermogens ook afgezet? Is hy tot in uw hart doorgedrongen ? De leeuw fUekt ftervende nog zyn' klaauw uit, en kwetst den grond, uit geene andere oorzaak dan woede omdat hy overmand is; en zoud gy, even als een kind, de ftraf goedwillig draagen, de roede kusfen, en voor de dolle woede met laage onderdaanigheid kruipen gy.die een leeuw zyt, een koning van de beeften? K. Richard Ja, wel inderdaad een Koning van de beeften.— Waren zy iets anders geweest dan beeften, dan zou ik nog heden een gelukkig Koning van menfchen zyn. Myne waarde gewezene Koningin, maak u gereed Corn) vanhier naar Frankryk fte vertrekken ;) denk dat ik dood ben; en dat gy thans h*er, als op myn doodbed, voor het laatst affcheid van my neemt. Zet u in de lange winterfche avonden by het vuur met goede oude lieden, en laaten die u de gebeurtenisfen van droevige langverlopen tyden verhaalen; en, éér gy hen dan goeden nachc wen&cht, verhaal gv hen dan, om hunne treurige verhaalen te vergelden , myn' jammerlyken val, en zend uwe • toehoorders dans fchreijende naar bed. —— Want, helaas! De gevoellooze vlammen zullen overeenftemmen met de droevige beweeging T van

Sluiten