Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa RICHARD de II. KONING van ENGEL.

De Koningin. Dan zal de langde weg de langfte zuchten hebben.

K. Richard.

Ik zal by eiken (lap tweemaal zuchten, omdat myn weg kort is, eri denzelven verlengen met myn zwaarmoedig hart. Kom aan, kom aan, laaten wy kort zyn in den vreityd van onze droefheid, dewyl derzelver huwelyk van zo langen duur is. Een kus zal onze monden floppen, en dus zul. len wy ililzwygende affcheid neemen. (Zy kus/en elkander en.) Dus geef ik u myn hart, en dus ontfang ik het uwe.

DeKoningin.

Geef my het myne weder ; het zou geen goed affcheid zyn, wanneer ik uw hart van u wilde neemen om het te dooden. (Zy kus/en eikanderen op nieuw.) Zo, nu heb ik myn eigen wederom, gaa nu heen; opdat ik mooge onderzoeken of ik het met een' zucht dooden kan.

K. Richard.

Wy verblyden de droefheid door deeze tedere vertraaging ; eens voor al; laat de fmart het ove» rige zeggen.

DERDE TOONEEL.

Eet Tooneel is in bet Paleis van den Hertog van Tork.

De Hertog van York, de Hertogin.

De Hertogin. Mylord, gy zeide my, dat gy my het overige zoud verhaalen, toen uwe traanen u noodzaakten bet verhaal af te breeken van de komst van onze twee Neeven in London.

York.

Sluiten