Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tp8 RICHARD de II. KONING va» ENGEL.

De Hertogin. Indien gy om hem het baarenswee had uitgeftaan gelyk ik gedaan heb, dan zoud gy mededoogender zyn. Maar, nu begin ik te ontdekken wat gy denkt; gy vermoed, dat ik aan uw bed ongetrouw benge« weest.en dat hy een bastaart is,en niet uw wettige zoon; waarde York , waarde echtgenoot, denk dat toch niet! Hy gelykt u zo volkomen als iemand u ooit kan gelyken; hy gelykt in het minst niet naar my, of naar iemand van myne bloedverwanten, en echter bemin ik hem tederlyk.

York.

Maak plaats, buitenfpoorige vrouw. (York vertrekt.)

De Hertogin, (tegen Aumerle.) Volg hem, Aumerle; ftyg op zyn paard; fpoed u te post, en maak. dat gy vóór hem by den Koning zyt, en fmeek dien om vergiffenis, éér hy u kan befchuldigen. Ik zal niet lang achterblyven; fchoon ik oud ben twyfel ik niet of ik zal geknield op den grond blyven leggen, en niet opftaan vóór dat Bolingbroke u vergiffenis zal [gefchonken hebben. Spoed u.

ZESDE TOONEEL.

Bet Tooneel verbeeld de Hofzaal op let Kafleel van Windfor.

Bolingbroke, Percy, en andere Lords.

Bolingbroke. Kan niemand my iets melden van myn' ,onbe« zonnen' zoon? Het is nu volkomen drie maanden geleden, dat ik hem de laatfte maal gezien heb. Indien ik eenig verdriet heb, dan is hy het; ik zou om 's hemels wil wel wenfchen, Mylords, dat men

hem

Sluiten