Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£o4 RICHARD m II. KONING rAN ENGEL.

en zeg dan ftaa op; indien ik uwe voedfter was. die u moest leeren fpreeken, dan zou Verg.S

ï~ nenS 7°°ld T" d3t ik u '«ren zou. if heb nog nooit (zo zeer) verlangd een woord te hooren

}l\ ,g' verëiffenis Koning; en iaat het me.

delyden u leeren hoe (gy dat moet uiifpreeken.)

... , a„ öol'ngbruke.

Waarde Moei, ftda op. rur . De Hertogin. Ik imeek niet om op te moogen ftaan. Vergif, fenis is myne eenige bede.

iru B o l i wgbroke.

Jl ï" hem' 20 (waarlyk) als (ikhoop,

dat; de Hemel my (myne zonden) vergeeven zal. p ■ ... . De Hertogin. o Gelukkig lot van eene kniebuiging.' En echter

te zeggen: Ik vergeef, is geen Tweemaal vers.fFenis te fchenken, maar alleen meer kracht te^eeven aan de vergiffenis. Het woord is kort, maar niet zo kort als aangenaam j geen woord voegt zo

v7rg!rTenlsn.mÓ ^ K°"ing aIs het WÜOrd

t u . York Zeg het in het Fransch, Koning; zeg: Pardon, nez - mot. ° °

«r-. D,e h e r t o gin. (tegen York.) • |yAdeuvergifFenis leeren vergiffVnis te vernietigen* Ach! myn wreede, hardhartige Gemaal; wilt gy het woord zich tegen zichzelf doen aankan ten? (tegen Bolingbroke.) Zeg het woord, zoals het in ons land gemeend word, het afgebroken iransch verftaan wy niet. Uw oog begint teTpreeken, plaats uwe tong daar; of plaats uw oor in uw mededoogend hart; opdat, hoorende hoe onze jammerklagten en gebeden hetzelve doorfnyden, het medelyden u mooge beweegen om de vergif, fenis te herhaalen.

Bd-

Sluiten