Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. 305

Bolingbroke.

Ik vergeef het hem uit den grond van myn hart. De II e r t o9 i n.

Gy zyt een God op aarde.

B olincbroke.

Maar, wat aangaat onzen getrouwen Schoonbroe» der, en den Abt, en alien de overigen van deezen zaamgezworen' hoop, een onvermydelyk ver. derf zal hen overal vervolgen. Waarde Oom, maak, dat 'er eene genoegzaame krygsmagt afge. zonden worde naar Oxford, of waar die verraaders zich moogen bevinden. Ik zweer, dat zy niet in het leven zuSRi blyven;maar ik zal hen doen vatten, zohaast ik flechts weet waar zy zyn. Vaarwel, Oom; en gy, myn Neef, vaarwel; uwe Moeder heeft'gclukkiglyk voor u gebeden , wees in het vervolg getrouw.

De Hertogin.

Kom myn oude zoon; ik bid God, dat hy u nieuw maake. (Zy vertrekken allen.)

-w

NEGENDE TOONEEL. Ext on, en een Dienaar. E x t 0 n.

Hebt gy niet opgemerkt welke woorden de Koning gefproken heeft ? „ Heb ik niet één' vriend, „ die my van deeze nog in leven zynde Vrees be,, vryden wil?" Zeide hy dit niet?, Diena ab. Dit waren zyne eigen woorden.

E x t o n.

Heb ik niet één' vriend? Dus fprak hy,

en zeide dit tweemaal;tweemaal drong hy dit aan; deed hy niet?

• V Die.

Sluiten