Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I E.S P E L. 3c7

de Heenen* ribben van deeze myne harde waereld, (naamelyk door) de ruwe muuren van mynegevangenis; en (hoe zy) door haaren hoogmoed fterven omdat zy dit niet kunnen doen. Gedachten, die tot genoegen ftrekken, vleijen zichzelven; dat zy de eerfte flaaven van de Fortuin niet zyn, en ook de jaatften niet zullen weezen, even gelyk dwaaze bedelaars, die, inden ftokgefloten,hunne fchande daarmede zoeken te bedekken, dat veelen reeds daarin gezeten hebben, en dat 'er ook nog veelen daarin zullen moeten zitten; en in deeze overdenking vinden zy eene foort van gemak, doordien zy dus hun eigen ongeluk laaden op den rug van degeenen, die vóór hen hetzelfde lot hebben moeten ondergaan. Dus vertoon ik hier in ééne gevangenis eene menigte van menfchen, waarvan niet een te vreeden is. Somtydsben ik een Koning; en dan maakt het verraad my weder zo droefgees tig, dat ik wensch een bedelaar te zyn; en dat ben ik inderdaad. Dan leert my de kwellende behoeftigheid wederom, dat ik in beter' ftaat was toen ik een Koning was; en dan ben ik weder Koning op nieuw; en dan denk ik van tyd tot tyd , datikonttroond ben door Bolingbroke, en tegenwoordig juist niets ben. Maar wat ik ook weezen mooge, zo kan noch ik, noch eenig ander mensch , die enkel een mensch is,te vreeden gefteld worden vóóndat hy daardoor tot rust gebragt word, dat hy niets is. (Men boort muziek.) Hoor ik muziek? ha, ha; houd de maat» zo onaangenaam als deaangenaame muziek is,wanneer men geene maat houd en geene proportie in acht neemt, zo is het ook met de muziek' van het menfchelyk leven; en hier is myn gehoor fyn genoeg, om gekwetst te worden door eene fout in de maat, of door eene kwaalyk ge fteldefnaar; maar voor de overeenflemming van myn' ftaat met den tyd bad ik geen oor om te hooien, dat de maat daarin gebroken wierd. Ik ver.

V 2 deed

Sluiten