Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL.

311

geheiligden perfoon zo moorddaadiglyk van het leven berooft; uwe vermetele vuist heeft des Konines land met des Konings bloed bevlekt. Styg o%. waarts, myne ziel, ftyg opwaarts, uwe plaats is boven in den hemel; terwyl het log vleesch neder, zinkt om hier te fterven! (Hy jlerft.) * Exton.

Zo vol van dapperheid als van Koninglyk bloed. — Beiden heb ik verdaan. Ach i dat die daad goed ware! maar nu zegt my de Duivel die my eerst zeide.dat die goed was, dat dezelve reeds in de hel opgetekend ftaat. Ik zal deezen dooden Koning aan den levendigen Koning brengen. (Te. gen de overige dienaars.) Neemt deeze andere (lyken) weg, en begraaft hen hier.

DERTIENDE TOONEEL.

Het Tooneel verheeld de Hofzaal te IVindfor.

Bolingbroke. York. en andere Lords, en Gevolg, (men boort de trompetten.)

Bolingbroke. Waarde Oom York, het laatst nieuws, dat ik gehoord heb, is, dat de muitelingen onze ftad Cicefter in Glouceftershire in brand geftoken heb. ben; maar of zy gevangen of gedood zyn weeten wy nog niet. (Northumberland komt.) Welkom, Mylord; wat brengt gy nieuws?

Northumberland.Vooraf wensch ik alle heil aan uwe geheiligde Majefteit; vervolgens kan ik u dit nieuws melden, dat ik de hoofden van Salisbury, Spencer, Blunt, en Kent naar London heb opgezonden. Op welk eene wyze zy gevangen zyn genomen kunt gy breedV 4 voa-

Sluiten