Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31*

AANMERKINGEN

o p

RICHARD den TWEEDEN

KONING vak ENGELAND,

HISTORIE-SPEL.

Dit Tooneelftuk beeft in het Engelsen den 'titel van: Leven en dood van Koning Richard den Twee* den; doch dewyl hetzelve niets meer behelst dan de gebeurtenisfen der twee laatfte levensjaaten van dien Vorst, heb ik geóórdeeld, dat het beter zou zyn het voorfte gedeelte van dien titel weg te laaten. De voorvallen, in dit ftuk behandeld, beginnen met BoLiNGBROKs'sbefchuldiging tegen den Hertog van Norfolk, wegens Hoog-verraad,hetgeen voorviel in den jaare 1398, en eindigen met het ombrengen van Koning Richard op het Kafteel van Pomfret in den jaare 1400, of in het begin van 1401.

Vertaalei.

Pag. 204. Reg. %, 3.

als ecri katyven verraader.

Ik heb het woord katyf, fchoon verouderd on« duitsch hier behouden, dewyl het een woord van verachting is, waar van de Ridders zich eertyds byna in alle taaien bedienden. Hetzelve is oorfpronglyk Latyn, captivus, en betekent een gevangen , de Italiaanen hebben het vervolgens overgenomen en daaraan eene ruimer betekenis gehecht; by hen betekent cattivo niet alleen een gevangen, maar ook een flaaf, en een deugniet; waarfchynlyk is deeze laatfte betekenis daaraan gehecht, om rede

dat

Sluiten