Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING van ENGELAND, HIST. SPEL, 317

of ook,

Dan dat ik een daglooner van ie droefheid geweest ben. Want Journeyman betekent dit beide; en misfchien heeft Shakespeare dit laatfte in het oog gehad, dewyl hy Bolingbroke een weinig te vooren laat fpreeken van een' leertyd. Doch hoe het zy ik ben het volkomen eens met Dr. John?on, dat hier in het Engelsch eene armhartige woordfpee» ling plaats heeft, waaraan onze groote Dichter zich maar al te veel fchuldig maakt.

Vertaaler, Pag. 217. Reg. 2, r. (van onderen.) Hier behoort het eerfte Bedryf.te eindigen, ten einde de oude Hertog van Lancafter, geduurende de tusfchenruimte dier twee bedryven, den tyd • mooge hebben om zyn' zoon uitgeleide te doen, terug te komen!, en ziek te worden. Het eerfte tooneel van het tweede bedryf begint dan, volgens deeze verdeeling, met eene zeer natuur, lyke zaamenfpraak tusfchen den Koning en zyne Hovelingen, die zeer gevoeglyk afgebroken word door de boodfchap van de ziekte van Lancafter, daar 'er integendeel, zoals het thans verdeeld is, veel meer tusfchenruimte van tyd is tusfchen het zesde en zevende tooneel dan tusfchen het eerfts en tweede bedryf.

Dr. Johnson.

Pag. 212. Reg. 6, 7. „ verbaalen der modes van bet prachtig Italiën"

Onze Dichter, die aan alle volken de gewoonten der Engelfchen, en aan alle tydgewrichten de zeden van zynen tyd geeft; legt aan de eeuw van Koning Richard den Tweeden eene. dwaasheid te last, die misfchien toen nog onbekend was, fchoon in de tyden van Shakespeare alge. meen bekend en beklaagd.

Dr. Johnson.

Pag.

Sluiten