Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 AANMERKINGEN op RICHARD de II.

Pag. 226 Reg. 16, n, 18, I0.

,, en laat uwe tnbarmbartigbeid de fikkel van ,, den tyd zyn om eensklaps eene bloem aftemaaijtn „ d%e reeds voorlang verwelkt is."

In alle de uitgaaven ftaat in het Engelsch ase voor edge, ouderdom voor fikkel; doch dewyl dit geen goeden zin geeft, heeft Dr. Johnson.myns oordeels, zeer verftandiglyk deeze kleine verande. ring gemaakt, te meer dewyl deeze twee woorden in de uitlpraak genoegzaam gelyk zyn.

„ _ Vertaaler.

rag. 234. Reg. 12, 13, I4> IS.

„ even als vèrgezichten , die. wannier zy „ wel bejcbouwd worden, niets dan verwarring op. „ leveren; maar niet recht bekeken vertoonen zy eenige „ Jcbynbeelden." * b

Dit is eene fraaije vergelyking, en de zaak welke daartoe aanleiding gegeven heeft is deeze volgende. Onder de Wiskundige vermaaklykheden, vind men eene in de Gezichtkunde, daar eene iiguur getekend word, in welke allen de regels der Doorzichtkunde omgekeerd zyn; zodat, wanneer men zodanig een figuur befchouwt even gelyk andere, die volgens de regelen der Door. zichtkunde getekend zyn, dezelve niets dan verwarde trekken oplevert; en indien men die in haare waare en regelmaatige gedaante wil zien dan

fchouwen1 ^ ê6heel 3nder 00gPunt be*

n Dr. Warburton.

rag. 237. Reg. 10. (van anderen)

„ naar Plasbie" De Heerlykheid van Plashie was een vlek ge-j legen in het Graaffchap Essex. en toebehoorende aan de Hertoginne van Gloucester. Pag. 244. Reg. 2, 1. (van onderen.) „ en door eene troifcbe vertooning van wapenen. ,, dte wy verachten? "

Dr.

Sluiten