Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING van ENGELAND,HIST. SPEL. 319

Dr. Warburton wil dat men hier zal leezen in de plaats van

An oftentation of despis'd arms. Eene trotfche vertooning van verachte wapenen.

An oftentation of dispos'd arms. Eene trotfche vertooning van geregelde wapenen. Doch ik heb in myne vertaaling de gewoone leezing letterlyk gevolgd, uitgezonderd al. leen, dat ik in de plaats van het voorleden-tyde lydelyk deelwoord „ veracht" eene kleine omkee. ring gebruikt heb om de meening van den Dichter duidelyker te maaken.

D 7, Vertaaler,

Pag. 247. Reg- 11. (van onderen.)

ELFDE TOONEEL.

Dit Tooneel is zó ongefchikt en zó geheel buiten alle orde hier geplaatst, dat ik niet nalaaten kan te gelooven, dat het by toeval uit zyne behoorlyk verband geraakt is; hetgeen, wanneer de tooneelen op losfe bladen gefchreven zyn geweest zeer gemakkelyk heefc kunnen gebeuren. Deezé zaamenfpraak was, by het opftellen,waarfchynlyk het Tweede Tooneel van het Derde Bedryf, en ik zou den Leezer raaden, die als daar thuis behoorende te befchouwen; fchoon ik my niet heb durven verftouten deeze verandering te maaken Deeze myne gisfing is zo vreemd niet, als zy misfchien aan fommigen in den beginne zal voorkomen. Dit Tooneelftuk was, ten tyde van Shakespeare niet in Bedryven verdeeld; de twee uitgaaven, die daarvan by zyn leven gedrukt zyn, zyn niets anders dan eene aaneenfchakeling van Tooneelen, zonder eenig kenmerk van eene Rust of van een nieuw Bedryf. In zulk een wild en onregelmaatig Tooneelftuk heeft dus zeer gemak» kelyk eene verplaatfing kunnen ftand grypen.

Dr. Johnson.

Pag.

Sluiten