Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*0 AANMERKINGEN op RICHARD de IL

Pag. 248. Reg. 5. 15.

,, De laurierboomen in ons land zyn allen ver„ dord, en iucbtvcrfcbynfelen fcbrikken de va/lei „ Jlerren van den bemel; de bleeke maan ziet bloedig „ neder op de aarde, en uitgeteerde waarzeggers ,, voorfpellen eene vreeslyke verandering. De ryke ,, lieden zien bedrukt, en deugnieten danfen en „ fpringen; de eerjlen vreezen te zullen verliezen „ betgeen zy bezitten , en de anderen 'boopen te win„ nen door oorlog en verwoesting. Deeze tekenen „ voorfpellen de dood van Koningen."

Deeze aanhaaling van wonderen, fchoon byzonder fchoon en poëetisch, is echter op de hiftorie gegrond, dewyl men van dezelven vind gemeld in Hollingsbead's Cbronicle, en in Dr. Heywarde's Life and Raigne of Henry the Fourtb. 1599.

Dr. Johnson en Stevens.

Pag. 250. Reg. 1, 2. „ myn wapenfcbili, van voor myne eigen ven„ fleren weggerukt."

Het was oudtyds gebruikelyk, gelyk men op fommige oude Kafteelen nog zien kan, het wapen« fchiid der Familie op de glazen te doen fchilde» ren.

Dr. Johnson.

Ibid. Reg. 3, 2. (van onderen.)

3, om Glendower en zyne medeflanders te beflry den, "

Schoon deeze regel in alle de oude uitgaaven gevonden word, geloof ik echter, dat dezelve een invoegfel is van eene vreemde hand, en dat die derhalven moet verworpen worden. Vooreerst, dewyl die tusfchen 'twee regels, die (in het Engelsen) op eikanderen rymen in geplaatst is, en ten anderen, dien regel voor echt te houden zou zyn eene groote vergetelheid en onachtzaamheid in den Dichter te onderftellen. Bolingbroke is bisr nog eerst nieuwlings aangeland ,a hy is thans

te

Sluiten