Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XONINGvaw ENGELAND, HIST.SFEL. 321

te Bristol met eene geringe magt;' hy heeft nog niet met het Parlement gefproken; en is dus nog zóverre niet verzekerd van zyne opvolging, dat hy denken zon om een' opftand te dempen vóór dat hy den troon beklommen had. Daarenboven vind men, dat de opftand van Glendower een begin maakt van des Dichters hierop volgend HistorieSpel, te weeten het Eerfte Deel van Hendrik de Vierde; en de tyding van de nederlaag van Mortimer door dien Houten Walschman is de inhoud van het eerfte Tooneel van dat Spel. Daarenboven, fchoon Glendower in het eerfte jaar der regeering van Koning Hendrik den Vierden oproerig begon te worden, naar de Opperheerfchappy van het Prinsdom Wallis te ftaan, en Mortimer gevangen nam; was het echter niet éér dan in het volgende jaar, dat de Koning eenige krygsmagt tegen hem deed optrekken. }b 5 6 Theobald.

Pag. 251. Reg. 1.

TWEEDE TOONEEL. Tusfchen deeze twee Tooneelen zou het laatfle Tooneel van het Tweede Bedryf moeten ingevoegd worden, gelyk ik hier voor gezegd heb.

Dr. Johnson.

Pag. 255. Reg. 2.

„ Myn oor is open, enz.

Het fchynt, dat de Dichter het oogmerk gehad heeft, om Richard byzyn"val in achting te doen iyzen, en gevolglyk den Leezer tot zyn voordeel in te neemen. Hy geeft hem hier enkel een' lydzaamen moed, die veeleer de deugd is van een' Martelaar dan van een' Koning. Ten tyde van zyn' voorfpoed zagen wy hem heerschzuchtig en onderdrukkend, maar in zyn' tegenfpoed is hy verftandig, lydzaam, en godvreezend.

Dr. Johnson.

x mi.

Sluiten