Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING van ENGELAND, HIST. SPEL. 325

„ bloedige kruinen van menfchen de bloemen van bet „ aanfchyn van Engeland verdrukken,"

Hier is in het Engelsch weder eene woordfpea. ling met het woord crown, dat eene kroon, en de kruin van bet hoofd betekent. Vertaaler.

Pag. 266. Reg. 2, 3. 4- . „ en waarom zouden zy dan niet op myn hoofd „ moogen trappen als ik begraven ben ? "

.Shakespeare is maar al te zeer genegen om van ftyl te. veranderen, en het aandoenlyke met het boertende te verwisfelen. Indien de reden van Richard by deeze woorden geëindigd had, dan zou het de natuurlyketaal van onderworpeneelende geweest zyn, en overeenkomftig met zyne meening in zyn tegenwoordig lot.

Dr. Johnson.

Pag. 272. Reg. 14, 15, 16.

„ Tuinman, om dat gy my dit droevig nieuws „ gemeld hebt, wensch ik, dat de gewasfen,die gy „ plant, nimmer groeijen moogen."

Deeze verwenfching is weder het gewoon zwak van Shakespeare, dezelve is beuzelachtig, en niet overeenkomftig met den toefbnd van de Koningin; de aanmerking van den tuinman is beter overeen» komftig met zyn' ftaat en toeitand.

Dr. Johnson".

Ibid. Reg. 21, 23, 24. „ bier, op deeze plaats zal ik een bed wynruit „ zaaijen, dat bet kruid van genade genaamd „ word; "

Onze Dichter heeft op meer plaatfen , niet zonder fchyn van bygeloovigheid, aanmerkinggemaakt op de wynruit, by de Franfchen bygenaamd,herbe de grace. Da Wynruit heeft, denkeiyk, dien titel van eerbied gekregen, omdat dezelve in fommiga. landen gebruikt wierd ais een veelvermoogend «A£|i(fi«j)fc«xo» of tegengif tegen de pest, en alle foorten va* vergif. Isidorus zegt, dat de wezel X 3 daïr'

Sluiten