Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 De TWEE EDELLIEDEN ( van VER.ONA,

verkwist ik myn' tyd met u te raaden , u, die eene gelofte gedaan heeft aan de tedere liefde? Nog eens, vaarwel; myn Vader verwacht myne komst op de haven , om my aan boori te zien gaan. Proteus. En ik zal u derwaarts verzeilen, Valentino.

Valentino. Neen, myn waarde Proteus, laaten wy hier affcheid neemen. Verwittig my te Milano door brieven van uw geluk in de liefde, en van het» geen hier nog meer mogt voorvallen in het afzyn yan uwen vriend; en sk zal u van myn' kant insgelyks mee brieven bezoeken.

Proteus. Alle geluk bejegene u te Milano!

Valentino. Ik wensch u hetzelfde hier thuis; en hiermede, vaarwel. (Hy vertrekt.)

Proteus. (alleen.) Hy jaagt de eer na, en ik de liefde; hy verlaat zyne vrienden om hunner'naderhand des te waer. diger te zyn; en ik verlaat myzelven, myne vrienden, en alles om de liefde. Gy, Julia, gy hebt my geheel herfchapen; gy doet my myne ftudiën verwaarloozen, en myn' tyd verkwiften; gy doet my twiflen met goeden raad,en (de beöordeeling van) de waereld voor niets achten;om u verzwak ik myn verftand door diepe gepeinzen, en myn' geest door zorglyke gedachten.

TWEEDE TOONEEL.

Proteus, Speed. „ Speed, de knecht van Valentino, en een der „ Hansworften van dit Tooneelftuk komt op het „ tooneel , en vraagt aan Proteus naar zyn' Heer. „ Proteus zegt hem, dat zyn Heer waarfchynlyk

„ reeds

Sluiten