Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* L Y S P E L. Julia.

En gy zyt veel te onbefchaamd. (Zy geeft haar een" Jlag.)

Lucetta. En uw toon is veel te hard, MejufFer. Julia.

Die beuzelpraat zal my niet langer kwellen. fZv verfcbeurt den brief.) Vertrek, en laat die Hukken hier leggen; gy zoud die flechts opraapen alleen om my toornig is maaken.

~ . . . L uc et t a. (ftu.)

Zy handelt vreemd ;>maar men zou haar niet ba. ter kunnen behaagen, dan door haar nog eens met zulk een brief toornig te maaken. (Zy vertrekt) ƒ u l r a , (alleen.)

Ik wenschte wei, dat ik zo toornig op den brief

zeiven kon zyn! . o Haatelyke handen, die

zulke minnelyke woorden kunnen verfcheurent Kwaadaartige wefpun, die met zulken aangenaamen honig gevoed word, en de byën.die u denzelven verleenen, met uwe angels dood. Ik zal, om boete te doen, elk ftukje papier een' kus geeven. Zie hier ftaat gefchreven : „ Bsminnelyks Julia ;"Haa telyke Julia! Tot wraak over uwe ondankbaarheid zal ik men naam tegen de fteenen werpen, en uwen verachtenden hoogmoed verachtelyk met voeten «eeden. Zie, hier ftaat gefchreven: „ De door „ liefde gewonde Proteus;" arme gewonde naami myn boezam zal als et:n bed u huisvesten, tot dat uwe wond volkomen ™l genezen zyn; en dit zal ik trachten te doen door een' algeneezende ku«, Aiaar !k zie hier den naam van Proteus wel twee ot driemaal ge.'chreven ;'houd u ftii.gunftiee wind . blaas geen enkei woord weg vóór dat ik dien letter in letter meen zal gevoegd hebben, uitgezonderd myn eigen'naam; laat een wervelwind dien opvoeren naar eene ruwe, barre, overhangende rots en van daar in de woedende golven der zee Zie hier Y 5 ftaat

Sluiten