Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35« De TWEE EDELLIEDEN vanVERONA,

Ik neb, gelyk gy my bevolen had, den brief • voor u gefchreven aan uwen geheimen naamloozen vriend; hetgeen ik niet gaarne zou gedaan heb. ben, indien myn plicht voor u zulks niet vereischt had.

Tt a i Sylvia. ik dank u, myn waarde Opwachter ,het is zeer fraai gedaan.

Valentino. ijreioof my, MejufFer, dat ik werk gehad heb om bet af te krygen; want, dewyl ik niet wist voor wien het w .s, fchreef ik flechts by gisfing, en zeer twyfdachtig. 1 6

M.. Sylvia. iviisichien hebt gy te groote gedachten van de noeite, die gy gedaan hebt ?

Valentino. Neen, Mevrouw, indien het u van dierst kan zyn , dan wil ik wel tienmaal meer fehryven, zo

gy het begeert. En evenwel

Sylvia.

Eene aartigeuitdrukking; nu, ik kan het gevolg wel gisten ; en evenwel wj ik het niet zegaen. en evenwel acht ik het niet, en eeenwel kunt gy dit Igeicnritt; wederom neemen, en evenwel'dank ik

lastig "te v°aEemen ^ " ™ ** Weder

Speed, (ter zyde )

evenwerenWel ë7' e" evenwel'en DOS eens Valentino. Wat wilt gy hiermede zeggen, Mevrouw? Be. haagt bet u niet ?

Sylvia.

Ja, ja. die regels zyn vry geestig gefchreven; maar dewyl het tegen uwen zin is, rfeem dieteruK «ie daar, neem aan. ö'

Va-

Sluiten