Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 357

Valentino. Mevrouw, zy zyn voor u.

Sylvia.

Ta Mynheer, gy hebt die op myn verzoek ge. fchreven; maar ik wil die niet hebben; zy zyn voor u • ik zou die treffender gefchreven hebben. Valentino. Indien het u behaagt, Mevrouw, zal ik een'an, deren brief fchryven.

Sylvia.

En als gy dien gefchreven hebt, lees dien dan uit myn' naam. en, zo die u dan behaagt, dan is het wel; en zo niet, Iaat her dan zo zyn. Valentino. Indien die my behaag', Mevrouw, wat dan ? Sylvia.

Indien die u behaagt., behoud die dan voor uwe moeite; en hiermede wensch ik u een* goeden mor. geD. (Zy vertrekt)

Speed.

o, Nooitgeziene , onmerkbaare lducht! even onzichtbaar ais een mensch zyn' eigen' neus, of een toren zyn'eigen' weêrhaan! Myn Heer zoekt haar aan, en zy heeft hem, die enkel begeerde onder haare voogdy te ftaan, geleerd haar voogd te te worden, o, Uitmuntende list! Wie heeft het ooit fraaijer gehoord? Dat myn Heer, die haar fchryver is, aan zichzelven, een' brief zou ithryvenl

Valentino. Wat reden hebt gy daar by uzelven, knaap? Speed.

Ik mompelde maar zo wat. Gy zyt het die rede hebt,

Valentino. Om wat te doen?^

Speed.

O n de woordvoerder van wegs Mevrouw Sy via

7 a VA»

te zyn. . a

Sluiten